WERKWIJZE

 

Hieronder vindt u informatie over de gang van zaken in logopediepraktijk MARS

 • VERWIJZING           
Logopedische behandelingen worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. Verzekerden vanaf 18 jaar dienen rekening te houden met het wettelijk verplichte eigen risico voor zorg uit de basisverzekering.  Logopedie wordt alleen vergoed als u een verwijzing voor logopedie hebt. U kunt alleen door uw huisarts, medisch specialist, tandarts of orthodontist  worden verwezen voor logopedisch onderzoek en/ of behandeling. Vanaf 1 juni 2011 is het mogelijk om ook zonder verwijzing bij de praktijk een afspraak te maken. (DTL)
 • AANMELDING
Als u, of uw kind, bent verwezen voor logopedie, kunt u telefonisch, per mail of via het contactformulier op deze site contact met ons opnemen. Er zal met u besproken worden waarom u (of uw kind) bent doorverwezen voor logopedie, er worden gegevens genoteerd en er zal een afspraak worden gepland.
 • BEHANDELING

De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een vraaggesprek en een mogelijk al een deel van het onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Er zullen gegevens worden genoteerd en u krijgt informatie over de gang van zaken binnen de logopediepraktijk. Op verzoek van uw zorgverzekeraar zal er een behandelovereenkomst met u worden afgesloten.

Na het onderzoek wordt de diagnose  met u besproken en besluiten we samen of er een behandeling volgt. Iedere behandeling duurt 25 minuten. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Indien nodig is een andere frequentie ook mogelijk en als een arts hiervoor een indicatie geeft kan de behandeling ook aan huis plaatsvinden.

Tijdens de behandeling worden er oefeningen gedaan en het is de bedoeling dat deze oefeningen thuis worden herhaald. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

 • BEËINDIGING VAN DE BEHANDELING

Na de behandelperiode wordt het resultaat hiervan met u besproken. Afhankelijk van dit resultaat wordt besloten of de behandeling wordt voortgezet, wordt gepauzeerd of beëindigd. Bij beëindiging van de behandeling zal u gevraagd worden een kort evaluatieformulier in te vullen.

 • WAARNEMING

Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerd logopedist.

 • STAGIAIRES

Als een stagiaire werkzaam in de praktijk is, wordt u daarvan op de hoogte gesteld. Indien u bezwaar heeft tegen de aanwezigheid van de stagiaire bij de behandeling kunt u dat kenbaar maken.

 • PRIVACY

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd.

Cliëntengegevens worden 15 jaar bewaard en dan worden ze door de praktijkhouder vernietigd.

 • KLACHTEN

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.

 • TARIEVEN
 • De tarieven voor logopedie zijn landelijk vastgesteld. Het consult bestaat uit 25 minuten behandeling (Cliëntgebonden tijd) en 5 minuten administratietijd.
 • De geplande afspraken dienen 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Bij te laat afgezegde, of niet nagekomen afspraken zijn wij genoodzaakt een verzuimtarief bij u persoonlijk in rekening te brengen.
 • KWALITEIT

Binnen de paramedische gezondheidszorg, waar logopedie onder valt, is kwaliteit erg belangrijk. Vanzelfsprekend wordt er binnen de logopedie veel waarde gehecht aan het leveren van kwalitatief goede zorg. Om dit inzichtelijk te maken is het kwaliteitsregister voor Paramedici opgericht.

Meer informatie over het Kwaliteitsregister Paramedici: Kwaliteitsregister en kwaliteitsregisterparamedici.nl.

 • BEROEPSVERENIGING

De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is de beroepsvereniging van logopedisten. De NVLF behartigt de belangen van de logopedie en van haar leden in de ruimste zin van het woord. Zij stelt zich onder meer ten doel om de kwaliteit van de logopedie in Nederland te verhogen. In heel Nederland zijn er kwaliteitskringen waarin logopedisten gezamenlijk werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de logopedische zorg.

 • SAMENWERKING

  Samenwerking vindt plaats met collega logopedisten, huisartsen, fysiotherapeuten, tandartsen, orthodontisten, KNO-artsen, kinderartsen, neurologen, intern begeleiders en leerkrachten van scholen, VVE, GGD, Integrale vroeghulp en andere relevante disciplines.

  Daarnaast nemen we ook deel aan het overleg werkgroep sensorische informatieverwerking en een half jaarlijks overleg mbt het kind in het land van Heus en Altena.